- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2020 г., са реализирани с § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО – обн. ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г.) и са ограничени на брой.