Принтиране

Промени, свързани с прилагането на данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане за 2021 година

Автор: Лорета Цветкова,
Със Закона за изменение и допълнение на Валутния закон (обн. ДВ, бр. 14 от 2020 г.) бяха направени промени в § 1, т. 12, 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), където са дадени дефиниции на понятията „допълнително доброволно осигуряване“, „доброволно здравно осигуряване“ и „застраховки „Живот“, за целите на данъчния закон. На това основание, в сила от 01.01.2021 г., за целите на ЗДДФЛ