- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени, имащи отношение към прилагането на ЗДДФЛ, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) са реализирани промени, имащи отношение към прилагането на ЗДДФЛ, както и изменение в самия данъчен закон.