Принтиране

Прeглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година

Автор: Евгения Попова,
Основните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са направени с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.). Въпреки че са в сила от 01.01.2021 г., една част от промените ще се приложат при декларирането на доходите на физическите лица за 2020 г.