Принтиране

Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Автор: Лорета Цветкова,
Данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот е най-новото облекчение, регламентирано в глава четвърта на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).