- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот от физическите лица

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в редакцията, действаща от 01.01.2021 г., дава възможност да се ползва данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.