Принтиране

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.

Автор: Евгения Попова,
Новите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания бяха приети с § 9, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) и ще се прилагат само за придобити през 2021 г. доходи. Реално, в ЗДДФЛ размерите на двете облекчения не са променени, но със специалния закон, само за 2021 г., са налице нови размери на облекченията, които многократно са увеличени и поради това данъкът, който следва да се възстановява на физическите лица в тези случаи, също ще е в по-висок размер.