- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености във връзка с получаване на доходи по застраховки „Живот“, ползване на данъчни облекчения и облагане с окончателен данък

В своята същност застраховката „Живот“ е вид договор, който се сключва между застраховащия и застрахователя винаги в писмена форма под формата на полица с определено в закона задължително съдържание, като застрахователят се задължава да предостави застрахователна защита и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие. Застраховката може да бъде лична или в полза на трето лице.