Принтиране

Особености при извършване на корекции на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ

Автор: Евгения Попова
При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), след 02.02.2023 г. задължените лица имат право да правят промени в тези данни, в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията, според разпоредбата чл. 73, ал. 9 ЗДДФЛ.