- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на облагаемата данъчна основа за доходите на лице, упражняващо свободна професия

В Дирекция ОДОП …… е постъпило писмено запитване с вх. № 20-28-82 от 15.03.2021 г.