Принтиране

Необходими условия за ползване на данъчно облекчение при получаване на субсидия и удържане на окончателен данък от ДФ „Земеделие“

Автор:

В Дирекция „ОДОП“ е постъпило запитване с вх. № 07-00-65 от 23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд „Земеделие“, в което са поставени въпроси, свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.

Описвате следната фактическа обстановка:

Посочвате, че всяка година подавате годишна данъчна декларация (ГДД) за получена субсидия за тютюн за референтни периоди 2009-2011 г.

През 2019 г. също сте получили тази субсидия, но Ви е удържан данък от фонд „Земеделие“ по реда на чл. 38, ал. 15, във връзка с чл. 65, ал. 14 ЗДДФЛ.

Поискали сте да подадете ГДД и да приложите нормите за данъчно облекчение по чл. 18 ЗДДФЛ. Служителите са Ви казали, че не е възможно ползване на данъчно облекчение при облагане с окончателен данък.

Поставяте въпросите: Правилно ли Ви е отказано ползване на данъчно облекчение и на кое основание? През 2020 г. отново ли няма да може да ползвате такова при получаване на субсидията и удържане на окончателен данък от фонд „Земеделие“?

След разглеждане на запитването и действащата нормативна уредба, изразяваме следното становище:

Местните физически лица по силата на чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗДДФЛ, ГДД не се подава за доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, с изключение на доходите, изрично посочени в чл. 50, ал.1, т. 3 от закона. Получените от Вас доходи са такива по чл. 38, ал. 15 и не попадат в посоченото изключение.

Следователно полученият от Вас доход от субсидия, обложен с окончателен данък, удържан от фонд „Земеделие“, не подлежи на деклариране в ГДД.

Предвидените със ЗДДФЛ данъчни облекчения, включително това за намалена работоспособност, уредено в чл. 18 на същия закон, се ползват с подаване на ГДД или чрез работодателя. С тях се намалява общата годишна данъчна основа.

Съгласно чл. 17 ЗДДФЛ, общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения. С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.

С окончателен данък се облагат доходите по глава шеста.

Съгласно чл. 38, ал. 15 ЗДДФЛ (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Предвид на гореизложеното от 2019 г. придобитите от Вас субсидии като нерегистриран земеделски стопанин са с режим на облагане чрез окончателен данък.

Те не са облагаем доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и не се включват в общата годишна данъчна основа по чл. 17, поради което за тях не се ползват предвидените с този закон данъчни облекчения.

За 2020 г. не е направена промяна на вида облагане и при запазване на описаните от Вас обстоятелства, цитираните норми важат и за получените от Вас субсидии през 2020 г.