Принтиране

Какво предвиждат промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 година

Автор: Евгения Попова,
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) тази година са направени с Преходните и заключителните разпоредби на два различни Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ПЗР на ЗИД на ЗКПО).