- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какви санкции могат да се налагат при неспазване на някои от разпоредбите в ЗДДФЛ през 2021 година

Този въпрос винаги се поставя в практиката, когато се установи неизпълнение или некоректно изпълнение на някоя от разпоредбите в данъчното законодателство, в т.ч. и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).