Принтиране

Какви са санкциите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, действащи през 2020 година

Автор: Лорета Цветкова,
Тази тема винаги е актуална, но заслужава специално внимание за настоящата година, предвид спецификите, свързани със сроковете за деклариране на доходите през 2020 г., в резултат на въведеното удължаване с § 27 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (ПЗР на ЗМДВИП).