Принтиране

Извършване на корекции в подадената информация със справките по чл. 73 ЗДДФЛ

Автор: Лорета Цветкова,

На 28.02.2020 г. изтече срокът за подаване в Националната агенция за приходите (НАП) на:

  • Справката за изплатени през 2019 г. доходи по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от предприятия и самоосигуряващи се лица, платци на съответните доходи1, както и на новата
  • Справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за изплатени през 2019 г. доходи по трудови правоотношения от работодатели.

На основание чл. 82 ЗДДФЛ за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 от закона, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., а при повторно нарушение до 500 лв. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

В тази връзка, след изтичането на законово установения срок за подаване на формулярите, в практиката все по-често възникват различни въпроси относно това какви са възможностите за извършването на корекции и/или допълнения в подадените данни, при евентуално установяване на пропуски и/или грешки от страна на задължените лица. Тези въпроси, на първо място, са провокирани и от промените в нормативната уредба, които бяха направени в края на 2018 г. по отношение на реда за подаване на информацията по чл. 73 ЗДДФЛ в НАП. Една от най-съществените промени в посочената данъчна норма е свързана именно с извършването на корекции в подадените справки по чл. 73, ал. 1 и 6 ЗДДФЛ.

На основание чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ, в редакцията на закона ,действаща от 01.01.2019 г., при откриването на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след законово установения срок задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията. Следователно по отношение на справките, подадени за изплатени доходи през 2019 г., срокът за извършването на промени по реда на чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ е 30.09.2020 г.

Във връзка с коректното прилагане на тази данъчна норма, е необходимо да се направят следните уточнения:

  • В съответствие с правилото на § 37 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., тя може да се прилага за справки, за които задължението за подаване е възникнало след 31.12.2019 г. Иначе казано, този начин на корекции не може да се прилага за справки по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, подадени в НАП за предходни данъчни години (2018, 2017 и т. н.). В тази връзка ще припомня, че според предишната редакция на закона нямаше специално правило за поправки в Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, поради което те се извършваха по реда, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за данъчните декларации, а именно с подаването на нова справка. Този начин за корекции се запазва за всички справки по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, задължението за подаването на които е възникнало преди 31.12.2019 г., включително когато промените в тях се правят след тази дата.
  • Разпоредбата на чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ касае само случаите, в които за конкретното физическо лице са подадени данни в НАП, в рамките на законово установения срок. Ако след този срок платецът установи, че в подадена справка е пропуснал да предостави данни за едно или повече физически лица, той е длъжен да ги подаде допълнително. В тези случаи обаче не става въпрос за отстраняването на грешка по реда на чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ, а за предоставяне на нови данни след законово установения срок, поради което впоследствие може да бъде наложена санкция, на основание чл. 82 ЗДДФЛ.
  • Корекциите, както и подаването на информацията със справките по чл. 73 ЗДДФЛ, се извършва само по електронен път. Предвид на това ще припомня, че редът за предоставянето на данните по електронен път, на основание чл. 73, ал. 5 ЗДДФЛ, се утвърждава от изпълнителния директор на НАП. В тази връзка изпълнителният директор на НАП е издал:
  • Заповед № ЗЦУ-1877 от 05.12.2019 г. за справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ, и
  • Заповед № ЗЦУ-1944 от 17.12.2019 г. за справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ.

При извършването на поправки в подадените данни е необходимо да се имат предвид спецификите на двата формуляра, които произтичат от начина на попълването им, утвърден с посочените по-горе заповеди, който от своя страна е съобразен с указанията, дадени в утвърдените образци2. Следва да се има предвид, че тези специфики са характерни не само при извършването на промени, на основание чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ, но и при корекциите, които ще се правят при установяването на пропуски и грешки от страна на органите по приходите, включително и след 30.09.2020 г.

Извършване на корекции в подадена Справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Образецът на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, която се подаваше в срок от 01.01.2020 до 28.02.2020 г., е утвърден от министърът на финансите със Заповед № ЗМФ-1123 от 11.12.2019 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 99 от 17.12.2019 г. В част ІІ на утвърдения образец е обособена специална колона („Код корекция“), която се попълва за всяко физическо лице и за всеки код на доход, съгласно номенклатурата към формуляра, като се вписва „0“, когато със справката се предоставят основни данни; „1“ – за коригиращи данни; или „8“ – за заличаващи данни. Според новия механизъм за попълване, основни данни, подавани от един и същ ЕИК на платец на дохода, с всяка следваща справка се добавят (натрупват) към вече подадените с предходната/предходните справки от същия платец на дохода. От друга страна, е важно да се подчертае, че не се допуска наличие на повече от един запис с основни данни, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход. Коригиращи данни за едно лице и код на доход се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице, код на доход и платец на дохода.

За по-голяма яснота на изложението ще разгледам няколко примера:

ПРИМЕР № 1:

На 22.02.2020 г. предприятие „А“ е подало справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. на 30 физически лица. На 02.03.2020 г. е установено, че в справката са пропуснати данните за едно физическо лице, на което през годината, е изплатен доход по извънтрудово правоотношение.

В този случай предприятието следва да подаде данните само за това физическо лице като впише код „0“ в колона 1 на част ІІ. Следва да се отбележи, че в случая не става въпрос за отстраняването на грешка по реда на чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ, тъй като данни за това физическо лице не са подавани в рамките на законово установения срок (28.02.2020 г.), поради което предприятието може да бъде санкционирано, на основание чл. 82 ЗДДФЛ.

ПРИМЕР № 2:

На 28.02.2020 г. предприятие „В“ е подало справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. на 55 физически лица. На 01.04.2020 г. е установило допусната грешка по отношение размера на дохода за едно от лицата – изплатеният доход е в размер на 1100 лв., а в справката е посочен доход в размер на 1000 лв.

Предприятието има право да коригира въпросните данни до 30.09.2020 г., без да уведомява органите по приходите, като при подаването на новите данни трябва да се впише код „1“ в колона 1 на част ІІ, като е необходимо да има пълно съответствие с идентификационните данни за това физическо лице, подадени в рамките на законово установения срок. Единствената разлика в конкретния пример ще бъде в колона 11 „Брутен размер на дохода“, където вместо цифрата 1000 платецът трябва да впише коректната сума от 1100 лв.

ПРИМЕР № 3:

На 28.02.2020 г. предприятие „С“ е подало справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. на 4 физически лица. На 17.03.2020 г. е установена допусната грешка по отношение вида на дохода за едно от лицата, като вместо с код 304 (Авторски и лицензионни възнаграждения) доходът е посочен с код 30714 (Други извънтрудови правоотношения).

В този случай корекцията ще се извърши, като най-напред се заличат данните, подадени за това лице с код на дохода „30714“. За целта в колона 1 на част ІІ трябва да се посочи код „8“ и да се опишат останалите данни, подадени за това лице на 28.02.2020 г. На следващия ред в част ІІ следва да се посочат коректните данни за лицето, като в колона 1 на част ІІ се вписва код „0“ и се попълват всички коректни данни за лицето, като в колона „9“ код на дохода се записва правилният код за вида на дохода, т. е. „304“. Въпреки че за този код на дохода данните се приемат за основни, в конкретния случай корекцията се извършва на основание чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ, тъй като за това физическо лице са налице подадени и приети данни в НАП в рамките на законово установения срок.

Извършване на корекции в подадена Справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

Образецът на Справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ, която работодателите трябваше да подават в периода 01.01.-28.02.2020 г., е утвърден от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. и е обнародван в „Държавен вестник“ бр. 94 от 29.11.2019 г.

Характерна особеност при попълването на този формуляр, която го отличава от образеца на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, е че за всяко физическо лице се попълва отделна част ІІ. Ето защо при откриване на грешка в данните, подадени от работодателя за това физическо лице, корекция следва да се направи, като се попълва нова част ІІ за същото лице. Това е така, тъй като цифрата по т. 1 „Код корекция“ в част ІІ („0“ – за основни данни; „1“ – за коригиращи данни, и „8“ – за заличаващи данни) се отнася за всички данни, подавани от работодателя за конкретното физическо лице, т.е. за цялата част ІІ. Иначе казано, в справката по чл. 73, ал. 6
ЗДДФЛ не може да се прави корекция само за отделен вид доход (код 101, 102 или 103)3, когато работодателят е описал данни за едно физическо лице с различен код за вида на дохода. В правилата, утвърдени от изпълнителния директор на НАП, изрично е уточнено, че не се допуска подаването в един файл на коригиращи и заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател.

Останалите правила, касаещи коригирането на грешки в данните, подадени в НАП, със Справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ, са аналогични с разгледаните за другия образец.

Все пак за по-голяма яснота ще разгледам няколко примера:

ПРИМЕР № 1:

На 25.02.2020 г. работодател „А“ подава Справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2019 г. на 10 физически лица. На 06.03.2020 г. работодателят е установил, че в справката са пропуснати данните за едно физическо лице, с което трудовото правоотношение е прекратено на 12.12.2018 г., но през януари 2019 г. е изплатено възнаграждението за декември 2018 г.

В този случай работодателят следва да подаде данните само за това физическо лице, като впише код „0“ в колона 1 на
част ІІ. Тъй като данни за това физическо лице не са били подадени в рамките на законово установения срок (28.02.2020 г.), работодателят може да бъде санкциониран, на основание чл. 82 ЗДДФЛ.

ПРИМЕР № 2:

На 27.02.2020 г. „Б“ ООД подава Справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2019 г. на 5 физически лица. Едно от лицата е съдружник в това дружество и за част от годината е полагало личен труд в него, въз основа на сключен граждански договор. От 01.04.2019 г. физическото лице работи в дружеството по силата на договор за управление и контрол.

На 18.03.2020 г. работодателят е установил, че е пропуснал да посочи изплатените доходи с код 102, във връзка с положения от съдружника личен труд.

В конкретния случай работодателят ще трябва да попълни нова Част ІІ за това физическо лице, като в т. 1 ще трябва да посочи цифрата „1“; да опише отново доходите по договора за управление и контрол, които са декларирани в първоначално подадената справка с код 101, и да добави пропуснатите доходи с код 102 и съответстващите им данни за данък и евентуално внесени чрез дружеството вноски на самоосигуряващото се лице, доколкото въпросният съдружник е такова лице.

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
_____
1 На основание чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
2 На основание чл. 64, ал. 3 и 4 ЗДДФЛ образците на справките по чл. 73 ЗДДФЛ се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“.
3 Според спецификите при определянето на годишната данъчна основа, доходите от трудови правоотношения са обособени в 3 кода – 101, 102 и 103 (вж. номенклатурата към утвърдения образец).