Принтиране

Автоматично попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г.

Автор: Евгения Попова,

При попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. вече е възможно да се използва новата електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП) и данните в декларацията да бъдат предварително автоматично попълнени. Това е възможно, тъй като в НАП е налице по-голяма част от информацията, която се попълва в годишната данъчна декларация, постъпила със справките по чл. 73 ЗДДФЛ. Важно е, че ползването на тази услуга от физическите лица става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава веднага безплатно във всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Ще обърна специално внимание, че със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., беше реализирана промяна в сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ и за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но тя се отнася само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – регистрирани като земеделски стопани, когато са избрали реда за едноличните търговци на основание чл. 29а ЗДДФЛ, т. е. новите срокове се отнасят за лицата, които заедно с годишната си данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. представят и годишен отчет за дейността и попълват Приложение № 2 и част I от Приложение № 7 на декларацията.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация от тези лица е до 30.06.2020 г., като в този срок трябва да се внесе и дължимият данък върху годишната данъчна основа по декларацията. Срокът за ползване на отстъпка е до 31.05.2020 г., когато декларацията се подаде и данъкът върху годишната данъчна основа за довнасяне, определен на ред 19 в Част IV в Приложение № 2, се внесе до 31.05.2020 г.

Срокът за деклариране на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с окончателен данък за определени доходи от чужбина, както и на други обстоятелства в декларацията – например получени заеми от останалите физически лица, и за внасяне на дължимия по декларацията данък е до 30.04.2020 г.1

При попълване на годишната данъчна декларация с новата услуга по автоматично зареждане на данните на физическите лица, в декларацията ще се зареди информация за придобитите от тях доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително и за изплатените им от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии и други финансирания, които не са обложени с окончателен данък. В декларацията автоматично се зарежда и информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, за направените от лицата, извършващи дейност като ЕТ авансови вноски и информация за осигурителния доход в колона 3 в таблици № 1 и № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г., която се попълва само от самоосигуряващи се лица.

Използването на автоматичното попълване на годишната данъчна декларация значително улеснява физическите лица, които тази година към нея не следва да прилагат служебни бележки, удостоверяващи доходите. Към декларацията от тази година вече не се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за деца с увреждания, и документи за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Важно е да се отбележи, че физическите лица могат да използват автоматичното предварително попълване на годишната данъчна декларация само при тяхно желание, като имат предвид че отговорността за коректно декларираните данни, както и в случаите, когато не използват тази услуга, остава тяхна. НАП не носи отговорност за погрешно въведени или недекларирани данни, а само предлага услуга, която улеснява и попълването на декларацията, предвид че вече разполага с необходимите за това данни.

Въпреки че при използване на услугата по предварително попълване на декларацията наличните в НАП данни автоматично се зареждат в нея, физическите лица също следва да направят справка в електронните услуги на НАП за предоставената за тях информация от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходите/работодателите със справките по чл. 73 ЗДДФЛ, т. е. да направят преглед в справката за изплатени доходи, различни от трудови, и справката за изплатени доходи по трудови правоотношения и да сравнят данните.

При положение че автоматично попълнените данни в годишната данъчна декларация напълно съвпадат с придобитите през годината от физическите лица доходи, е възможно декларацията само да бъде прегледана, потвърдена и подписана – например физическо лице е придобило през годината само доходи от трудови правоотношения и граждански договори с предприятия.

При положение че автоматично попълнените данни в годишната данъчна декларация са само частични, а не пълни, физическите лица следва сами да добавят допълнителните данни за получени от тях доходи или други обстоятелства, подлежащи на деклариране в декларацията – например притежавано недвижимо имущество в чужбина, получени доходи от източници в чужбина, получени доходи от наем от друго физическо лице и т.н. В този случай физическите лица следва да добавят новите данни, включително и нови приложения, когато това е необходимо, в Част III от образец 2001 и едва след това да потвърдят и подадат декларацията.

Процесът и особеностите по предварително автоматично попълване на данните в годишната данъчна декларация са следните:

Автоматично попълване на данни в приложенията

1. Физическото лице достъпва годишната си данъчна декларация през електронната услуга на НАП и при наличие на съобщение, че са налице данни за придобити от него доходи през 2019 г., се съгласява те да бъдат автоматично заредени в декларацията, като приложенията, в които се попълват автоматично данните, стават активни за попълване и се оцветяват в жълт цвят.Когато физическите лица имат и други доходи, за които не е налице информация в НАП или други данни за деклариране, лицето самостоятелно добавя съответните приложения в Част ІІІ – Приложения към декларацията, като поставя отметка и те се активират за попълване.

2. При отваряне на всяко от приложенията, за които е налице информация, данните се зареждат автоматично в помощна таблица, която е различна за всяко приложение, тъй като съдържа специфична информация във връзка с попълване на конкретното приложение. Физическото лице следва да прецени кои от автоматично попълнените данни в помощната таблица да потвърди, да премахне или да коригира, както и да допълни нови данни, когато това е необходимо. Важното е, че всички данни по съответното приложение следва да бъдат попълнени в помощната таблица от това приложение.

При окончателното попълване на съответната помощна таблица и нейното потвърждаване данните се пренасят на съответните редове в конкретното приложение. Тук следва да се обърне внимание, че при всяко следващо достъпване на услугата за автоматично попълване на данните за запазена, но все още неподадена декларация на физическото лице в помощната таблица ще се зареждат актуалните към тази дата данни, които подлежат на автоматично попълване (те вече могат да са различни при извършена корекция в тях от предприятието – платец на доходите/работодателя).

Ако физическото лице е направило корекция или е добавило нови данни в съответното приложение и желае отново данните в помощната таблица да бъдат визуализирани, зарежда актуалните данни, подадени към НАП, и отново добавя допълнителните доходи.

3. При попълване на Приложение № 1 много важна особеност, която следва да се има предвид, са случаите, в които физическото лице през годината е имало доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател и работодателят по основното трудово правоотношение при определянето на годишния данък е включил и доходите от друг работодател. В този случай, тъй като за това лице информация в НАП е налична от всички негови работодатели, за да бъдат попълнени коректно данните в Приложение № 1, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код, физическото лице следва да направи избор и да потвърди само единия от редовете. Това е много важно, с цел да се избегне повторно посочване на едни и същи данни, посочени от двама работодатели. В случай че са получени доходи, подлежащи на деклариране в съответното приложение, които не се визуализират, е необходимо те да бъдат добавени, например физическото лице е получило доходи от източник в чужбина и следва да ги посочи на ред 2 в Част III в Приложение № 1 само като обща сума, без да идентифицира техния платец.

4. За зареждането на данните от Държавен фонд „Земеделие“ за получени суми по схеми/мерки/програми, които не са обложени с окончателен данък, е необходимо физическото лице първо да отговори на някои въпроси, преди данните да бъдат заредени автоматично, тъй като от предоставения отговор зависи в кое от приложенията на декларацията те ще бъдат заредени според данъчното третиране на придобитите доходи.

Предвид това лицата следва да посочат:

  • дали получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ, но на основание чл. 29а ЗДДФЛ е избрало да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ, като тогава данните се зареждат в Приложение № 2;
  • дали получените суми по схеми/мерки/програми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, като тогава данните се зареждат в Приложение № 3;
  • дали получените суми не са свързани с извършвана стопанска дейност, като данните ще бъдат попълнени в Приложение № 6.

5. В Приложение № 5 съществува една особеност във връзка с попълването на получените през годината от физическите лица доходи от продажба на права или имущество. Информацията, която се зарежда в помощната таблица, съдържа актуални към момента данни само за продажната цена на имуществото, като е възможно някои от доходите да са необлагаеми, поради което физическите лица следва да решат дали да ги оставят в приложението, като потвърдят помощната таблица и добавят и данни за цената на придобиване, или да ги премахнат или променят. Ако преценят, физическите лица могат да посочат тези необлагаеми доходи в Приложение № 13 на декларацията.

Разбира се, и тук е валиден общият принцип, че когато през годината са получени доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане, които не са заредени в помощната таблица, физическите лица следва самостоятелно да ги добавят.

6. В Приложение № 10 информация за ползваните данъчни облекчения се зарежда в първата таблица, без да се попълва съответната част, отговаряща на конкретното облекчение, когато данъчните облекчения са ползвани при работодателя по основното трудово правоотношение в пълен размер. Когато през годината са ползвани частично данъчни облекчения при работодатели, които не са работодатели по основно трудово правоотношение тези суми не се попълват автоматично в Приложение № 10, а физическото лице самостоятелно следва да ги попълни в съответните части според вида на конкретното облекчение. Например физическо лице е ползвало през годината само два месеца данъчното облекчение за намалена работоспособност при един работодател, а след това е започнало работа при друг работодател, който към 31.12.2019 г. му е работодател по основно трудово правоотношение и при него лицето е ползвало данъчното облекчение в пълен размер. В този случай на физическото лице ще излезе за попълване Приложение № 10, като за облекчението ще се маркира ред 1 в първата таблица от приложението, а конкретният размер ще се попълни на ред 1 в част VIII.

Автоматично попълване на данни в основната част на декларацията – образец 2001

За физическите лица, които през годината сами са внасяли и декларирали с декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ авансов данък за доходи от друга стопанска дейност и от наем, при попълването на Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа, в съобщение автоматично се зарежда размерът на внесения авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 ЗДДФЛ, който при потвърждаване се попълва на ред 8 в Част ІV от образеца.

По същия начин се показва информация за направените авансови вноски от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а ЗДДФЛ, когато се зарежда информация на ред 16 в Част ІV в Приложение № 2.

Пример:

През годината физическо лице е придобило доходи по трудов договор от един работодател, доходи по граждански договор от пет платеца, които са предприятия, и доходи от наем на апартамент, наемател на който е друго физическо лице. За доходите от наем физическото лице е внесло авансов данък през годината и е подало декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. На 28.03.2020 г. физическо лице достъпва електронната услуга за попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. с ПИК и избира автоматичния режим на попълване. На физическото лице се появява информация за попълване на данни в Приложение № 1 за доходите от трудови правоотношения и Приложение № 3 за доходите от друга стопанска дейност, които се отключват за попълване. В този случай физическото лице самостоятелно трябва да добави за попълване и Приложение № 4 за доходите от наем, а информацията за внесения от него авансов данък от данъчно-осигурителната му сметка ще бъде автоматично попълнена на ред 8 в Част ІV от образец 2001.

В Приложение № 1 доходите от трудови правоотношения на физическото лице с код 101, заедно с удържаните задължителни осигурителни вноски и авансов данък от работодателя ще се попълнят в помощната таблица, а при потвърждение на данните в таблицата, и на съответните редове и части в приложението.

В Приложение № 3 доходите от гражданските договори с код 307 на физическото лице, заедно с удържаните задължителни осигурителни вноски и авансов данък от предприятията – платци, ще се попълнят в помощната таблица и при потвърждение на данните в таблицата – и на съответните редове и части в приложението. Тук данните за всеки платец по неговия идентификатор ще излязат на отделен ред.

В случая физическото лице трябва да добави за попълване към декларацията и Приложение № 4 за доходите от наем, където в помощната таблица на ред 2 в Част III от приложението самостоятелно попълни само общата сума на доходите с код 401. При потвърждаване на таблицата данните също ще се заредят на съответните редове в приложението.

Припомням, че в срока за подаване на декларацията физическите лица могат да правят неограничен брой корекции с подаване на нова декларация, а след това имат право на еднократна корекция в срок до 30.09.2020 г.

Също така коригиращи годишни данъчни декларации, след съобщение на орган по приходите, могат да бъдат подавани по всяко време.

Евгения ПОПОВА, главен експерт по приходите в НАП
______
1 Срокът за ползване на отстъпка от данъка върху общата годишна данъчна основа за довнасяне от тези лица беше до 31.03.2020 г. (бел. авт.).