- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За възможността за фактуриране от доставчика на начислен от органите по приходите ДДС и ползването му като данъчен кредит от получателя на доставката

В практиката не са рядкост случаите, при които в резултат на ревизия на регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице е доначислен данък.