- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Липса на необходимост от корекция на данъчната основа на доставка, поради неотразена в издадена фактура гаранция за добро изпълнение

Юридическо лице с ДДС номер е издало фактура към друго регистрирано по ЗДДС дружество за извършени строително-монтажни работи (СМР).