- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Гаранционните депозити като част от данъчната основа на доставките с периодично или продължително изпълнение

Между две регистрирани по ЗДДС юридически лица е сключен договор за наем на недвижим имот за срок от 3 години.