Принтиране

Указание № УК-3 от 15.07.2022 г. на МФ

Автор: Министерство на финансите
Относно практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона.