- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Становище изх. № 20-00-22 от 03.02.2020 г. относно чл. 96, ал. 10 и ал. 11 ЗДДС

Относно приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързан и лица или лица, действащи съгласувано.