Принтиране

Становище № 20-00-11 от 17.01.2022 г. на НАП

Автор: НАП,
Относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на предоставени на доставчиците на електрическа енергия от Министерство на енергетиката (МЕ) безвъзмездни средства във връзка с прилагане на мярката по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh (Програма/Програмата).