- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прилагане на ставката от 9 на сто ДДС при доставка на храни и напитки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. № 20-00-366 от 20.07.2020 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).