- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на промените в ЗДДС, направени посредством измененията в Закона за държавния бюджет за 2022 година

В течение на годината в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) бяха направени промени със Закона изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.), по-точно – с § 25 от неговите преходни и заключителни разпоредби.