- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.08.2020 г.

Нови услуги, за които ще се прилага занижената ставка от 9 на сто ДДС