Принтиране

Преглед на промените в Наредба № Н-18, произтичащи от измененията в ЗДДС

Автор: Беата Петрова,
Както беше отбелязано в предходния брой на списанието, с измененията и допълненията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и по-конкретно с разпоредбата на § 69 ЗИДЗДДС, бе предвидено, че „в тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда Наредбата по чл. 118, ал. 4 в съответствие с него”.