Принтиране

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 27.06.2023 г.

Автор: Мина Янкова
Обект на настоящия коментар са направените промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 55 от 27.06.2023 г.