Принтиране

Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г.

Автор: Беата Петрова,
Настоящият материал представлява преглед на направените през 2020 г. изменения и допълнения в нормативната уредба, регламентираща използването на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, както и изискванията към софтуерите за управлението им.