Принтиране

Правото на данъчен кредит и реалността на доставките в практиката на СЕС

Автор: Ивайло Кондарев,
На всички лица, занимаващи се с данъка върху добавената стойност (ДДС) и с възникващите във връзка с прилагането му проблеми, е добре известно, че е честа практика при извършване на ревизии по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) органите по приходите да не признават на регистрираните ревизирани лица правото на данъчен кредит по получени облагаеми доставки на стоки или услуги - с мотива, че липсват безспорни доказателства за тяхното реално осъществяване.