- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено

В практиката често възникват въпроси, отнасящи се до правото на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и неговите последващи корекции.