- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.

Нови стоки и услуги, за които ще се прилага занижена ставка от 9 на сто