Принтиране

Определяне на данъчните задължения на ревизирано лице, когато то е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация по ЗДДС в срок

Автор: НАП
Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, с оглед осигуряване на единна данъчна практика, във връзка с констатираната при извършения анализ през 2022 г. противоречива административна и съдебна практика по прилагането на чл. 102, ал. 4 ЗДДС при определяне на данъчните задължения на ревизирано лице в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ от ЗДДС, когато е извършена една-единствена облагаема доставка, с която се достига прагът за регистрация по този закон и до датата на регистрацията няма извършени други доставки, както и постъпило запитване от орган по приходите, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, относно приложимост на посочените норми при идентична фактическа обстановка.