- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по „режим в Съюза”

Когато български търговци с регистрация по ЗДДС продават (обикновено по електронен път) стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпращат за своя сметка стоките до желаното от тях място, намиращо се в държава членка, различна от България, те извършват т.нар. „дистанционни продажби“ по смисъла на чл. 14 ЗДДС.