Принтиране

Корекции при грешно данъчно третиране на доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите

Автор: Ивайло Кондарев,
В „Държавен вестник“, бр. 14 от 18.02.2022 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).