- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В „Държавен вестник“, бр. 59 от 26.07.2022 г. са обнародвани последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). ППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в бр. 14 от 18.02.2022 г. и бр. 52 от 05.07.2022 г. на „Държавен вестник“.