- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице

Според изложеното в запитването, „В“ ЕООД е с основна дейност покупка на стоки с цел продажба – онлайн, както и чрез търговски обект – магазин.