- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС и определяне на данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на ЗКПО

В запитването са поставени въпроси от счетоводна кантора, отнасящи се за клиент „А“ ЕООД, който е идентифициран допълнително в настоящото производство.