- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В глава шестнадесета, раздел I от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е уредено особеното производство по прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми.