Принтиране

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Автор: Ганета Минкова,
В глава шестнадесета, раздел I от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е уредено особеното производство по прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми.