Принтиране

С промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличава несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

Автор: НАП,

С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. в извънреден брой 34 на „Държавен вестник“ от 09.04.2020 г.) се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т. нар. „несеквестируеми доходи“.

От 09.04.2020 г. запори ще се налагат върху доходи от трудово или служебно правоотношение, пенсии и др., надвишаващи в общ размер минималната работна заплата, установена за страната, от 610 лв., а не както досега за суми над 250 лв.

При наложен преди 09.04.2020 г. запор върху трудово възнаграждение, пенсия, стипендия или обезщетение по трудово правоотношение, или при запор на сметка, по която тези доходи постъпват, третото задължено лице – работодател, НОИ, банка и др., е удържал до 08.04.2020 г. разликата над 250 лв. от месечното трудово възнаграждение, пенсия, стипендия на длъжника.

По време на действие на извънредното положение е спряно принудителното изпълнение за събиране на публични задължения, като за периода на спирането се начисляват лихви, напомнят от Национална агенция за приходите.

Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела.

По искане на длъжниците публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.

Национална агенция за приходите