Принтиране

Разсрочване и отсрочване на задължения по реда на ДОПК

Автор: Ганета Минкова,
Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания се съдържа в глава двадесет и втора (ХХІІ), раздел І и раздел І „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на […]