- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на тълкувателните решения на ВАС относно прилагането на разпоредбите на чл. 19, чл. 220 и чл. 221 ДОПК

След обсъждане, започнало с образуване на тълкувателни дела през 2019 г., през пролетта на 2021 г. Върховният административен съд (ВАС) на Република България постанови две тълкувателни решения, с които внесе яснота и непротиворечивост при тълкуването и прилагането на две от разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).