- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Парични наказания и гражданскоправни санкции по Закона за административните нарушения и наказания

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е приет в края на 1969 г. и оттогава е претърпял многобройни изменения и допълнения.