Подбор при мобилност на държавните служители

Автор: Ирена Борисова

Съгласно чл. 81а, ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл) преди заемане на длъжност, обявена в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, се извършва подбор по ред, определен в наредбата за процедурата и начините за провеждане на конкурсите за държавни служители (чл. 10ж, ал. 1 ЗДСл).