Обработване на лични данни при прилагане на противоепидемични мерки

Автор: Невин Фети,

На 13 март 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването на територията на страната бяха въведени противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Правното основание за въвеждането им е чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, предвиждащ това правомощие на министъра при възникване на извънредна епидемична обстановка. Уредбата в чл. 63 от Закона за здравето задължава лечебните и здравните заведения да изпълняват въведените мерки, а държавните и общинските органи да създават необходимите условия за тяхното изпълнение.