Договорът за извършване на оценка

Автор: Георги Хорозов

Съгласно уредбата в Закона за независимите оценители (ЗНО) договорът за извършване на оценка (по-долу само договор за оценка) е съглашение, с което възложител възлага на оценител при спазване на приложимите стандарти да даде становище за стойността в пари на определено право или правна съвкупност (обект на оценката).