За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации

Автор: Стойка Куртева

В бр. 100 от 20.12.2019 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 337 от 17.12.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), в сила от деня на обнародването.