За някои въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период

Автор: Велин Филипов

Облекченията относно предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период, са регламентирани в чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 38, ал. 9-15 (без ал. 12) от Закона за счетоводството (ЗСч), (и относимия § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).