Местни имуществени данъци

Автор: Ганета Минкова,

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. С наредба на общинския съвет се определят размерите на местните данъци, като се спазват условията, по реда и границите, установени със закон, както и размерите и администрирането на местните такси.